ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΚΟΡΊΝΘΟΥ - ΑΝΔΡΊΤΣΑΣ ΚΑΙ ΆΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΊΟΥ
Κύριος Έργου:Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Προϋπολογισμός:26.538.750
Περίοδος κατασκευής:2004 - 2008
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην αναβάθμιση και ανακαίνιση μονής μετρικής γραμμής στο τμήμα Κόρινθος - Ανδρίτσα μήκους 78,1 χιλιομέτρων και Άργους - Ναυπλίου μήκους 10,6 χιλιομέτρων για ταχύτητες 100 km/h. Ειδικότερα αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η εκ νέου σκυρόστρωση της σιδηροδρμικής γραμμής, η αντικατάσταση των ξύλινων στρωτήρων με τσιμεντένιους όπου αυτό προβλεπόταν από τη μελέτη, η στρώση της σιδηροδρομικής γραμμής με τη μέθοδο της Συνεχώς Συγκολημμένης Σιδηροτροχίας, η οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση αυτής, η ενίσχυση των υπαρχόντων κριπηδωμάτων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς καθώς και η ανακατασκευή των τεχνικών έργων (μικρά τεχνικά. Γέφυρες κλπ.) σε όλο το μήκος της γραμμής