ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΦΡΆΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΩΤΉΣ ΝΉΣΟΥ ΧΊΟΥ
Κύριος Έργου:Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
Προϋπολογισμός:18.000.000
Περίοδος κατασκευής:2005 - 2008
Σύντομη περιγραφή: Το φράγμα κατασκευάστηκε επί του χειμάρρου «Κατράρη» Β-ΒΑ του οικισμού Καλαμωτή στη Νήσο Χίο. Το φράγμα είναι λιθόρριπτο με αδιαπέραστο κεντρικό αργιλικό πυρήνα. Έχει υψόμετρο στέψης 486μ. και οι διαστάσεις του είναι 310μ μήκος και 10μ πλάτος. Περιλαμβάνεται η κατασκευή υπερχειλιστή, αγωγού εκτροπής, εκκένωσης και υδροληψίας και λοιπών Η/Μ και οικοδομικών εργασιών για τη λειτουργία του φράγματος