ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΛΙΜΈΝΑ ΜΕΣΤΏΝ Ν. ΧΊΟΥ
Κύριος Έργου:Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4)
Προϋπολογισμός:15.000.000
Περίοδος κατασκευής:2006 - 2011
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 406 μ. Επισκευή και ενίσχυση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων 90 μ. Αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση δεξαμενών καυσίμων σε νέα θέση και κατασκευή των αναγκαίων δικτύων πετρέλευσης και πυρόσβεσης Κατασκευή δαπέδων χερσαίων χώρων λιμένα και οδοποιίας λιμένα Κατασκευή βοηθητικού κτηρίου WC, αποθήκης και μηχανοστασίου Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων - Η/Μ εγκαταστάσεις - δίκτυα υποδομής εξυπηρέτησης σκαφών Υπόστεγα επιβατών - εκδοτήρια