ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ «ΜΕΛΑ»
Κύριος Έργου:ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός: 1.908.544 €
Περίοδος κατασκευής: 1984 – 1988